Algemene voorwaarden

Datum: 1 juli 2022

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Algemeen

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

Artikel 6 – Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging

Artikel 7 – Betaling en contractuele rente

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Vrijwaringen

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Geheimhouding

Artikel 13 – Persoonsgegevens en datalekken

Artikel 14 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 15 – Gebruiksrechten

Artikel 16 – Geldigheid en wijziging voorwaarden

Artikel 17 – Overname personeel

Artikel 18 – SlotbepalingenArtikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Meijerink Credit Management:

De eenmanszaak Meijerink Credit Management, gevestigd en kantoorhoudende te Hoogeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84465255, hierna te noemen Meijerink Credit Management.

 

De opdrachtgever:

De opdrachtgever van Meijerink Credit Management, zijnde iedere (rechts)persoon die met Meijerink Credit Management een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).

 

Afnemer:

De (rechts)persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever heeft bedongen dat die (rechts)persoon van de producten en/of diensten van Meijerink Credit Management gebruik mag maken. De hiermee door de afnemer verbruikte eenheden komen ten laste van de opdrachtgever. Alle overige contractueel verschuldigde kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht. Schriftelijk kunnen ter zake afwijkende afspraken worden gemaakt.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en/of diensten door Meijerink Credit Management aan de opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meijerink Credit Management en de opdrachtgever waarop Meijerink Credit Management deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd over de door Meijerink Credit Management te leveren specifieke producten of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden en van de tussen opdrachtgever en Meijerink Credit Management gesloten overeenkomst. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, prevaleren (de bepalingen in) de aanvullende voorwaarden, tenzij en voor zover uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders wordt overeengekomen.

 

2.3 Waar in de algemene- en/of aanvullende voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever, dient tevens te worden begrepen de afnemer(s), tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is bepaald.

 

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Meijerink Credit Management, wanneer door Meijerink Credit Management bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld of betrokken.

 

2.5 Van de algemene en/of aanvullende voorwaarden als geheel alsmede van individuele bepalingen kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk en ondubbelzinnig wordt overeengekomen en door beide partijen voor akkoord is ondertekend.

 

2.6 De inkoop- en/of andere voorwaarden die de opdrachtgever hanteert of van toepassing verklaart, worden door Meijerink Credit Management uitdrukkelijk afgewezen, tenzij en voor zover deze schriftelijk en ondubbelzinnig worden overeengekomen en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

 

2.7 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Meijerink Credit Management en de opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Meijerink Credit Management gemaakte aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig anders is aangegeven. Meijerink Credit Management is slechts aan de aanbieding of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en de aanbieding of offerte door Meijerink Credit Management niet voor aanvaarding is herroepen, tenzij anders aangegeven.

 

3.2 Een opdracht van de opdrachtgever aan Meijerink Credit Management, waaraan geen aanbieding of offerte van Meijerink Credit Management is voorafgegaan, bindt Meijerink Credit Management niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging.

 

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is Meijerink Credit Management daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meijerink Credit Management schriftelijk en ondubbelzinnig anders aangeeft.

 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Meijerink Credit Management niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.6 Aan aanbiedingen of offertes als bedoeld in artikel 3.1 kunnen zonder dat binnen de geldigheidsduur van 30 dagen aanvaarding door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

 

3.7 Meijerink Credit Management is te allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Meijerink Credit Management zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende opdrachtnemer kunnen worden gesteld, uitvoeren. Voorts zal Meijerink Credit Management met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

 

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Meijerink Credit Management het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. De beoordeling voor het inschakelen van derden ligt volledig bij Meijerink Credit Management.

 

4.3 Indien Meijerink Credit Management van een afnemer een opdracht ontvangt tot het leveren van producten of diensten, wordt de opdracht overeenkomstig de voor de opdrachtgever geldende algemene- en aanvullende voorwaarden en eenheden-prijzen uitgevoerd. Voor zover de opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, zijn beide opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit die opdracht.

 

4.4 Indien Meijerink Credit Management een opdracht ontvangt van een afnemer, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit die opdracht. De opdrachtgever is gehouden aan alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen jegens Meijerink Credit Management te voldoen, als ware de opdracht door de opdrachtgever zelf verstrekt. De opdrachtgever is voorts gehouden Meijerink Credit Management duidelijke instructies te verschaffen ter zake het verstrekken van opdrachten aan Meijerink Credit Management door afnemers. Alvorens door Meijerink Credit Management uitvoering zal worden gegeven aan de opdracht van de afnemer, dient de opdrachtgever in ieder geval kenbaar te maken op welke wijze deze zich jegens Meijerink Credit Management dient te identificeren.

 

4.5 Meijerink Credit Management is gerechtigd van de opdrachtgever of afnemer vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten verbonden aan een aan Meijerink Credit Management verstrekte opdracht en/of afgenomen of af te nemen dienst of product. Meijerink Credit Management zal eerst gehouden zijn (verder) te presteren, nadat deze vooruitbetaling door haar is ontvangen. Meijerink Credit Management is tevens gerechtigd door haar of door haar ingeschakelde derden voorgeschoten kosten tussentijds aan de opdrachtgever of afnemer te factureren. Meijerink Credit Management zal eerst gehouden zijn (verder) te presteren, nadat ter zake betaling door Meijerink Credit Management is ontvangen.

 

4.6 Meijerink Credit Management kan met de opdrachtgever of afnemer overeenkomen dat facturering zal geschieden op basis van nacalculatie.

 

4.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Meijerink Credit Management aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever of afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst, op eerste verzoek van Meijerink Credit Management aan haar te verstrekken. Geeft de opdrachtgever geen gehoor aan het verzoek van Meijerink Credit Management, dan komt Meijerink Credit Management het recht toe de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten respectievelijk de opdracht te beëindigen. De als gevolg van deze opschorting respectievelijk beëindiging van de opdracht door Meijerink Credit Management te maken kosten en/of te derven winst dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

4.8 Meijerink Credit Management is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Meijerink Credit Management is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Meijerink Credit Management redelijkerwijs zonder meer kenbaar was. Evenmin is Meijerink Credit Management aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien de opdrachtgever de noodzakelijk gegevens niet tijdig verstrekt.

 

4.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Meijerink Credit Management de uitvoering van onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

4.10 Indien door Meijerink Credit Management, of door haar ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

4.11 De opdrachtgever vrijwaart Meijerink Credit Management voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is, waaronder maar niet uitsluitend ingeval van risicoaansprakelijkheid van de opdrachtgever.

 

4.12 Indien Meijerink Credit Management een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Meijerink Credit Management schriftelijk in gebreke te stellen. Het verzuim treedt nimmer van rechtswege in.

 

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden schriftelijk tussen partijen vastgelegd.

 

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering (van de prestatie) daardoor worden beïnvloed. Meijerink Credit Management zal de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

 

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Meijerink Credit Management de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

 

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Meijerink Credit Management schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

 

5.5 Het voorgaande laat onverlet dat Meijerink Credit Management gerechtigd is om de manier waarop zij de producten en/of diensten levert (en de opdrachtgever de producten en/of diensten kan ontvangen of benaderen) te veranderen en/of functionaliteiten of onderdelen van producten en/of diensten op te schorten, te wijzigen of te beëindigen.

 

5.6 Alleen in het geval een dergelijke verandering een direct substantieel en negatief effect heeft op de bedrijfsvoering van de opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van Meijerink Credit Management, zal Meijerink Credit Management de opdrachtgever zes (6) maanden voordat een dergelijke verandering wordt geïmplementeerd, per aangetekend schrijven informeren. Als de opdrachtgever niet instemt met de aangekondigde verandering is ieder van partijen gerechtigd om, binnen een termijn van 30 dagen nadat Meijerink Credit Management de opdrachtgever op voornoemde wijze heeft geïnformeerd, de overeenkomst voor het betreffende gedeelte schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de verandering wordt geïmplementeerd. Het blijven gebruiken van de producten en/of diensten zal hebben te gelden als instemming van de opdrachtgever met de verandering. Ook wordt geacht dat de opdrachtgever stilzwijgend heeft ingestemd met een aangekondigde verandering, indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na de aankondiging de verandering heeft afgewezen.

 

Artikel 6 – Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging

6.1 Overeenkomsten tussen Meijerink Credit Management en de opdrachtgever worden steeds aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders overeengekomen.

 

6.2 Opzegging van de overeenkomst kan alleen geschieden (bij aangetekend schrijven) tegen het einde van de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3, overeengekomen contractstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand of zoveel anders dan is overeengekomen.

 

6.3 Heeft geen (tijdige) opzegging plaatsgehad, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor een gelijke periode gecontinueerd.

 

6.4 Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen en tegen de op het moment van verlenging geldende eenheidsprijs en overige tarieven.

 

6.5 Inflatoire, economische, politieke of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Meijerink Credit Management het recht de prijzen van eenheden en de prijzen van producten of diensten die niet in eenheden worden gefactureerd bij (voortijdige) verlenging van de overeenkomst te verhogen. Dezelfde ontwikkelingen geven Meijerink Credit Management ook het recht lopende een overeenkomst haar prijzen te wijzigen. Alleen in dat laatste geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen één maand na mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit wettelijk voorschrift. Bij gebreke van ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt de opdrachtgever geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

 

Artikel 7 – Betaling en contractuele rente

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Meijerink Credit Management aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 30 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling.

 

7.3 Indien de opdrachtgever of afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom. Indien en voor zover sprake is van een situatie, waarin vorenbedoeld percentage voor het berekenen van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zich niet laat hanteren, zullen de kosten voor voldoening buiten rechte worden berekend overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:96 BW en rechtspraak. Indien Meijerink Credit Management hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

7.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie.

 

7.5 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van de opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever enige uit hoofde van de wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van Meijerink Credit Management op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

7.6 Meijerink Credit Management heeft het recht door de opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente

 

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

8.1 Meijerink Credit Management is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien (niet-limitatief bedoeld):

 

 • De opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 

 • Na het sluiten van de overeenkomst aan Meijerink Credit Management ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

 

 • Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

 

 • De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

 • Feiten en omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever zijn gebleken, welke de goede naam van Meijerink Credit Management in diskrediet (kunnen) brengen en waardoor een voortzetting van de overeenkomst niet langer van Meijerink Credit Management verlangd kan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Meijerink Credit Management. Zulks onverminderd alle bij wet voorziene gevallen.

 

8.2 Voorts is Meijerink Credit Management bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat van haar onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer nakoming van de overeenkomst kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht.

 

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Meijerink Credit Management op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Meijerink Credit Management de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

8.4 Indien de overeenkomst door Meijerink Credit Management wordt ontbonden wegens feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 8.2 en deze ontbinding niet aan de opdrachtgever is te wijten, is Meijerink Credit Management gehouden het alsdan niet gebruikte deel van de vooraf aangekochte en betaalde eenheden aan de opdrachtgever te restitueren, tenzij de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Meijerink Credit Management heeft voldaan en/of jegens Meijerink Credit Management geen recht heeft op verrekening.

 

8.5 Meijerink Credit Management behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds de recht schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen, waaronder de werkelijk geleden schade.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Meijerink Credit Management is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door Meijerink Credit Management of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de opdrachtgever bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht door Meijerink Credit Management mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Meijerink Credit Management voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen c.q. ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

 

9.2 Eventuele aanspraken tot vergoeding van schade geleden als gevolg van toerekenbaar tekortschieten van Meijerink Credit Management van de opdrachtgever, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, althans binnen één jaar nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had moeten zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht op vergoeding van schade heeft verwerkt. 9.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:

 

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

 

 • De eventuele, redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door Meijerink Credit Management te herstellen, tenzij deze niet aan Meijerink Credit Management toegerekend kan worden;

 

 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

9.4 Meijerink Credit Management is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

 

Artikel 10 – Vrijwaringen

10.1 De opdrachtgever vrijwaart Meijerink Credit Management voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens.

 

10.2 Indien de opdrachtgever aan Meijerink Credit Management informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor door Meijerink Credit Management te lijden schade voor zover toch sprake blijkt van virussen of defecten.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige contractuele verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

11.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Meijerink Credit Management geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen, werkstakingen in de onderneming van Meijerink Credit Management worden daaronder begrepen.

 

11.3 Meijerink Credit Management heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

 

11.4 Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

11.5 Voor zoveel Meijerink Credit Management ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1 In aanvulling op artikel 4.1 geldt dat partijen verplicht zijn tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is aangegeven.

 

12.2 Indien Meijerink Credit Management op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Meijerink Credit Management jegens de opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

12.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de overeenkomst voort.

 

Artikel 13 – Persoonsgegevens en datalekken

13.1 Opdrachtgever is de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden bewerkt of verwerkt door Meijerink Credit Management of via de software van Meijerink Credit Management ten behoeve van de opdrachtgever.

 

13.2 Partijen zullen persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze bewerken of verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de AVG.

 

13.3 Van ieder verzoek of/of klacht van een toezichthoudende autoriteit of van de persoon wiens persoonsgegeven het betreft, zal binnen vijf werkdagen aan de andere partij melding worden gedaan. Ook van ieder rechtelijk bevel, dagvaarding of andere (wettelijke of contractuele) verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden wordt binnen vijf werkdagen melding gemaakt aan de andere partij.

 

13.4 Partijen verlenen (elkaar) iedere medewerking wanneer de persoon wiens persoonsgegeven het betreft een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals omschreven in de AVG, waaronder begrepen inzake, verbetering of verwijdering van de eigen persoonsgegevens.

 

13.5 Indien een mogelijk datalek wordt ontdekt, informeren partijen elkaar binnen 24 uur na de ontdekking van het datalek. Partijen houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

 

13.6 Partijen verstrekken elkaar in ieder geval de volgende informatie in geval van een datalek:

 

 • Een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
 • Het type/soort persoonsgegeven betrokken bij het datalek;
 • Van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
 • De identiteit van de betrokken personen;
 • De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen en/of aanspraken te beperken en het datalek te verhelpen;
 • De oorzaak van het datalek;
 • De duur van het datalek, het moment van ontdekken en voor zover mogelijk het ontstaansmoment.

 

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Meijerink Credit Management van alle aanspraken en rechtsvorderingen door personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt, tenzij Meijerink Credit Management opzettelijk of ernstig nalatig heeft gehandeld bij het verwerken van persoonsgegevens.

 

13.8 Wanneer de overeenkomst tussen partijen eindigt, zal de opdrachtgever de persoonsgegevens die hij namens Meijerink Credit Management heeft verwerkt aan Meijerink Credit Management teruggeven en/of vernietigen.

 

13.9 Indien en voor zover persoonsgegevens worden bewerkt of verwerkt, zullen partijen in een afzonderlijke overeenkomst nadere afspraken neerleggen. De inhoud van deze afzonderlijke overeenkomst prevaleert boven deze algemene voorwaarden, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van wordt afgeweken.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Meijerink Credit Management zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

14.2 Alle door Meijerink Credit Management aan de opdrachtgever of de afnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd te worden gebruik door de opdrachtgever en/of afnemer en mogen door de opdrachtgever of afnemer niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Meijerink Credit Management worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 15 – Gebruiksrechten

15.1 Meijerink Credit Management verleent de opdrachtgever en/of de afnemer slechts het niet- exclusieve, niet-overdraagbare recht de door haar geleverde software in te zetten voor eigen gebruik dan wel in zijn eigen organisatie te gebruiken.

 

15.2 De opdrachtgever en/of de afnemer dient te waken voor misbruik van de software in welke vorm dan ook.

 

15.3 Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is de opdrachtgever en/of de afnemer gerechtigd de software ter beschikking van derden te stellen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Meijerink Credit Management is verleend.

 

15.4 Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is de opdrachtgever en/of de afnemer gerechtigd kopieën van de software te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Meijerink Credit Management is verleend.

 

15.5 Alleen indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, zal Meijerink Credit Management bij het beschikbaar komen van nieuwe versies en releases van de software, deze aan de opdrachtgever en/of de afnemer ter beschikking stellen

 

Artikel 16 – Geldigheid en wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2022.

 

16.2 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Overname personeel

17.1 Indien opdrachtgever binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst een medewerker van de opdrachtnemer, die betrokken is geweest bij de opdracht, in dienst neemt, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het consulttarief van zes maanden, op basis van een 40-urige werkweek.

 

17.2 Opdrachtnemer zal zich onthouden van werving van nieuwe medewerkers onder het personeel van opdrachtgever of van aan hem gelieerde organisaties.

 

Artikel 18 – Slotbepalingen

18.1 Op alle geschillen tussen Meijerink Credit Management en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

18. 2 De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Meijerink Credit Management en de opdrachtgever.

 

Henry Meijerink
Heeft u een vraag?

Wij vertellen u graag meer!